V súlade s Nariadením vlády SR č. 340/2006 Z.z. §14, je prevádzkovateľ rádiologického pracoviska povinný viesť záznamy o počte vyšetrovaných pacientov a veľkosti ich ožiarenia. Údaje potrebné na stanovenie a hodnotenie veľkosti ožiarenia osôb pri lekárskom ožiarení musia byť zaznámenávané v súlade s prílohou č. 2, horeuvedeného nariadenia. Získané údaje slúžia najmä Úradu verejného zdravotníctva SR na zabezpečenie odhadu dávok obyvateľstva z činností vedúcich k ožiareniu celej populácie a referenčných skupín obyvateľstva, ako je uvedené v Nariadení vlády SR č. 345/2006 Z.z § 40. Ďalej slúžia prevádzkovateľovi v procese zabezpečenia optimalizácie na sledovanie diagnostických referenčných úrovní a štandardných vyšetrovacích postupov, ktoré sú stanovené v prílohe č. 1 NV SR č. 340/2006 Z.z. a v odbornom usmernení Ministerstva zdravotníctva SR pre vykonávanie preventívnych mamografických vyšetrení (2005). Prevádzkováteľ rádiologického pracoviska je povinný pravideľne sledovať ich dodržiavanie.
Naša spoločnosť realizuje mamografické vyšetrenia na digitálnom mamografe Metaltronica Helianthus , RTG ( skiagrafické ) vyšetrenia na digitálnom RTG prístroji CARESTREAM typ Q-Rad System QGV a sledovanie údajov o ožiarení pacientov zabezpečuje pomocou automatizovaného systému DQC (Dose Quality Control) od spoločnosti Ústav radiačnej ochrany s.r.o.
Na pracoviskách sú pravidelne realizované skúšky prevádzkovej stálosti (týždenne) i skúšky dlhodobej stability (polročne mamografia, ročne rtg ), čím je zabezpečené sledovanie a hodnotenie kvality zobrazovania.